Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

PaedDr. Adelaida Fábianová

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2016/10/Adelaida-Fábianová-300x450.jpg

Pôsobí ako odborný garant a vedúca logopedického centra. Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v r. 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientmi s neurologickými ochoreniami s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. V Adeli Medical Center v Piešťanoch pôsobí od jeho založenia v r. 2004. Postgraduálne špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia absolvovala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Svoje praktické poznatky zhrnula vo svojej špecializačnej a doktorantskej práci.

Počas odbornej praxe absolvovala viacero študijných pobytov; v Taliansku (Turín), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na postintubačnú dysfóniu, dysfágiu a na orofaciálnu stimuláciu.

Je držitelkou certifikátov  z diagnostiky a terapie:  Porúch prehĺtania (dysfágie) u dospelých a detí, Dysfunkcie orofaciálneho svalstva a myofunkčnej poruchy; Dyzartrie, používania logopedických sônd pri rôznych rečových poruchách, Terapie metodiky orofaciálnej stimulácie logopedickými sondami, Komplexného vyšetrenia hlavových nervov v ambulantnej i klinickej praxi. Je JIAS provider (Johansenova Indivilualizovaná Auditívna Stimulácia- sluchový tréning postavený na báze počúvanej hudby, individualizovaný podľa hemisferálnej preferencie a vnímaných frekvencií)

V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala mnohé kurzy ako napr. Dysglosia, Bazálna stimulácia modul I,II. , Možnosti Predikovania zajakavosti, Tréning fonetického uvedomovania podľa Eľkonina, Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností Modul I,II.

Poznatky vyplývajúce z dlhoročnej praxe uplatňuje pri vzdelávaní  logopédov a iných odborníkov ako i v publikovaní odborných a vedeckých článkov.  Venuje sa vedeckým prácam, prednáškovej činností na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorka monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia a spoluautorka publikácie  Logopedárium. Publikuje aj v odborných časopisoch Efeta a Mondo Aiuto.