Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Augmentatívna a alternatívna komunikácia

( A A K ) = podporná a náhradná komunikácia

Augmentatívna / podporná /  a alternatívna /náhradná/  komunikácia zahŕňa všetky tie komunikačné formy a techniky, ktoré v každodennej komunikácii používame na rozšírenie, podporenie alebo nahradenie  za normálnych podmienok používaných komunikačných foriem (reč, mimika, posunky, gestá, písmo, znaky, symboly, kresba a pod.).

Dôležité fakty o AAK:

  • stimulujú zdravý vývin hovorenej reči
  • naštartujú komplexný vývin dieťaťa
  • zlepšujú možnosti sociálnej integrácie
  • opierajú sa o existujúci komunikačný systém (nenahradzujú ho - len ho rozširujú v optimálnom rozsahu)
  • umožňujú človeku plnohodnotnú komunikáciu
  • sú spoľahlivou pomocou aj pri poruchách písanej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
  • môžu sa uplatňovať tak u detí nehovoriacich ako u detí s nezrozumiteľným  i nedostatočne rozvinutým rečovým prejavom.