Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

O nás

Špecifická logopedická starostlivosť v našom centre založená na báze kontinuálnej externej- ambulantnej formy. Pôvodným zámerom bolo pokračovať v terapii klientov i po ukončení ich rehabilitačného pobytu v Adeli Medical centre, avšak podnetom sa stali  aj mnohé požiadavky samotných pacientov  a ich príbuzných o  rozšírenie pôsobnosti samostatných logopedických odborných služieb. Zameranie logopedickej intervencie nadväzuje na bohaté praktické skúsenosti s pacientmi s neurogénnymi a neurovývinovými poruchami.


Centrum Logopea poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť o klientov bez vekového obmedzenia. Diagnostiku a špecifickú logopedickú terapiu (intervenciu) vykonávame najmä u ľudí, ktorých komunikačná schopnosť je narušená v dôsledku:

neurogénnych porúch

neurovývinových porúch

metabolických a genetických porúch

vrodených vývojových porúch (rázštepy)

oneskoreného, alebo narušeného psychomotorického vývinu

symptomatických porúch reči (kde dominuje iné postihnutie ako napr. zrakové, sluchové, mentálne a telesné)

myofunkčných porúch

hlasových porúch


Samostatnú oblasť tvoria

poruchy prehĺtania, ktoré sú častým príznakom vyššie uvedených diagnóz