Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Mária Pacigová

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2016/10/Mária-Pacigová-300x450.jpg

Mgr. Pacigová absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v odbore logopédia. Po absolvovaní štúdia pracovala v spojenej škole a v centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Bratislave, kde sa venovala narušenému vývinu reči, poruchám sluchu, autizmu, vývinovej dysfázii, zajakavosti, dyslálii a špecifickým poruchám učenia.

Je držiteľkou certifikátu ,,Basisseminar basale stimulation“. Zúčastnila sa Sympózia Poruchy prehĺtania- Dysfágia 2017 a odborného seminára Následná starostlivosť u pacientov s CMP.