Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678
Horúca téma: Predčasne narodené deti

Horúca téma: Predčasne narodené deti

roti pandémii koronavírusu bojujeme už dlhé mesiace. Môže tiež Covid-19, rovnako ako chrípka alebo iné vírusy, ovplyvniť tehotenstvo (napr. v 1. trimestri)? Ako vieme, infekcie zohrávajú úlohu pri predčasných pôrodoch a vplývajú na vývoj mozgu plodu… Existuje súvislosť medzi COVID 19 a predčasnými pôrodmi?

PREDČASNE NARODENÉ DETI, míľniky vývinu ako aj súvislosti vývinu s pandémiou COVID – 19

Proti pandémii koronavírusu bojujeme už dlhé mesiace. Môže tiež Covid-19, rovnako ako chrípka alebo iné vírusy, ovplyvniť tehotenstvo (napr. v 1. trimestri)? Ako vieme, infekcie zohrávajú úlohu pri predčasných pôrodoch a vplývajú na vývoj mozgu plodu… Existuje súvislosť medzi COVID 19 a predčasnými pôrodmi?

Neurológ Prof. Dr. Heinrich BINDER: V súčasnosti vieme, tehotné ženy majú zvýšené riziko závažnejšieho priebehu ochorenia COVID-19. Taktiež sa javí riziko predčasného pôrodu. Infekcia COVId-19 u novorodencov od pozitívnych matiek s COVID-19 je zriedkavá. V prípade novorodencov, ktorí boli po narodení pozitívni na COVID-19, nie je jasné, či dostali vírus od infikovanej osoby pred, počas alebo po narodení. Väčšina z týchto novorodencov nemala žiadne príznaky alebo boli mierne s úplným odznením. Vyskytlo sa však niekoľko správ o novorodencoch so závažným ochorením. Ak boli u pozitívnych matiek COVID-19 hlásené problémy s tehotenstvom a predčasné pôrody (<37 W), nie je jasné, či ich možno pripísať vírusu.

Predčasne narodené deti určite potrebujú osobitnú starostlivosť, aby sa urýchlil ich vývoj. Pomoc nachádzajú aj v ADELI Medical Center v Piešťanoch. Aké sú podľa vás neurologické podmienky predčasného pôrodu a aké zdravotné problémy sa po narodení vyvinú?

Prof. Binder: Mozog si samozrejme vyžaduje optimálne podmienky vývoja tak v maternici, ako aj po pôrode. Mozog v čase predčasného narodenia ešte nedokončil proces dozrievania. Čím skôr sa dieťatko narodí ešte pred stanoveným termínom pôrodu, tým citlivejší je jeho mozog na nedostatok kyslíka, poruchy obehu, infekcie a stres. To má za následok dva z najvážnejších problémov predčasného pôrodu: dýchavičnosť a nezrelý mozog. Aj po 35 týždňoch váži detský mozog iba dve tretiny hmotnosti, ktorú by dosiahol pri dokončení plnej dĺžky tehotenstva – 40 týždňov. Keď sa dieťa narodí dokonca ešte skôr ako v 35 týždni, dôležitý rast mozgu sa deje mimo maternice. Keďže v tejto fáze ešte nie je dokončené ani dozrievanie pľúc, existuje určité riziko nedostatku kyslíka. V tejto počiatočnej fáze je nevyhnutná starostlivosť neonatológov o dieťa v inkubátore. Ukázalo sa, že predčasne narodené deti majú vyššie riziko vzniku detskej mozgovej obrny, behaviorálnych a sociálno-emocionálnych problémov a problémov s učením. Preto je plynulý prechod na podporný program vývinu dieťaťa nevyhnutný. Pozostáva z pravidelných kontrol vývinu a z nich odvodených individuálnych, na problém zameraných terapeutických opatrení, ktoré sa samozrejme musia prispôsobiť veku. Rozhodujúcim obdobím je 3. mesiac života. Prvý odhad budúceho vývoja dieťaťa je možné urobiť na základe dosiahnutia určitých motorických schopností.

Ktoré terapie v Adeli Medical Center sú určené pre najmenšie deti?

Prof. Binder: ADELI ponúka takzvaný program BabyMed pre deti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov. Má viac dimenzií, stimuluje fyzický, duševný a rečový vývin. Patrí sem neurofyziologická pohybová terapia ako Bobath a Vojta, relaxačná masáž, logopédia a v neposlednom rade poučenie a zácvik rodičov. Nakoľko oneskorenie vývoja a detská mozgová obrna nezmiznú samé od seba, keď majú deti 2 roky, ale v konečnom dôsledku predstavujú dlhodobú výzvu, ponúka ADELI Medical Center ďalšiu rehabilitáciu deťom vo veku od 2 do 18 rokov. Opatrenia samozrejme nie sú prispôsobené iba veku, ale aj spoločenským požiadavkám pri príprave na každodenné činnosti. To znamená, že sú pridané ďalšie formy terapie, ako napríklad Ugul/Spider (závesný stôl), manuálna terapia, biofeedback, vodoliečba a dokonca aj arteterapia. Pri určitých indikáciách je možné použiť hyperbarickú kyslíkovú terapiu na oddelení hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED.

Detská mozgová obrna je závažná diagnóza. Aký typ rehabilitačnej liečby sa v posledných rokoch uprednostňuje?

Prof. Binder: Pojem detská mozgová obrna je súhrnný pojem pre skupinu pohybových porúch v dôsledku poškodenia mozgu. Môže to súvisieť s predčasným pôrodom, infekciou alebo problémom počas tehotenstva, v dôsledku pôrodných komplikácií alebo v období po narodení v dôsledku infekcií, v súvislosti s meningitídou alebo encefalitídou, traumou, nedostatkom kyslíka v dôsledku zlyhania dýchania, dokonca môžu súvisieť aj s mozgovou príhodou. V motorike sa rozlišujú 4 typy abnormalít, ktoré však nemusia byť nevyhnutne úplne výrazné: spastická hemiplégia, spastická diplégia, spastická kvadruplégia a atetoidný / extrapyramídový obraz. Zároveň sa môžu vyskytnúť poruchy prehĺtania a reči (s atetoidným obrazom), kognitívne poruchy a epileptické záchvaty (s kvadruplégiou) alebo „iba“ poruchy učenia (s diplégiou). Okrem všeobecnej podpory vývinu je rehabilitačná liečba zameraná na na špecifický funkčný deficit. V prípade spasticity (zvýšeného svalového napätia) ide o prevenciu a zníženie svalového tonusu, ktorý sa zvyčajne vyvíja v prvých 4 až 6 rokoch, a o prevenciu následkov, ako sú kontraktúry a bolesti na jednej strane a úbytok svalov na druhej strane. S tým priamo súvisí aj snaha zabrániť nesprávnemu držaniu tela a nesprávnym pohybovým vzorcom. Cieľom terapie je priblíženie sa k čo najbežnejšiemu pohybovému vzorcu, napr. aby sa vyvinula chôdza.

Aké sú vaše osobné skúsenosti? Čo pomôže deťom s detskou mozgovou obrnou najviac?

Prof. Binder: Existujú špeciálne terapie a ponuky podpory pre každé vývojové oneskorenie a vývojové postihnutie. Pri každej rehabilitácii však platia dva základné princípy: dôvera a tímová práca zahŕňajúca pacienta a rodinu. To platí najmä pre deti s detskou mozgovou obrnou. Deti musia mať dôveru v tím, v každého jedného člena tímu. Musíte cítiť empatiu a odhodlanie, pretože to sú základné faktory motivácie pre často namáhavú terapiu. A tiež musia byť vypočutí o ich obavách, ich nárokoch. To samozrejme platí aj pre jej rodinu. Môžete byť úspešní, iba keď všetci, dieťa, rodičia a tím tvoria terapeutickú jednotku.

Koľko rehabilitácie by malo dieťa s detskou mozgovou obrnou ročne podstúpiť, aby liečba poslúžila účelu a priniesla výsledky?

Prof. Binder: Deti s detskou mozgovou obrnou potrebujú trvalú terapiu. Ukázalo sa, že kombinácia opakovaných modulov niekoľkotýždňovej intenzívnej liečby s intervalom udržovania alebo fázy cvičenia so zníženým množstvom liečby je účinná. Táto osvedčená efektívna terapeutická schéma sa v ADELI Medical Center uplatňuje už roky. Pre úspech intenzívnej liečby je rozhodujúci presný prieskum aktuálneho stavu. Terapeutický program sa potom zameriava na výsledky. V prípade ADELI sa terapeutický pobyt pohybuje medzi dvoma a štyrmi týždňami s frekvenciou terapie 4 až 5 hodín denne počas šiestich dní v týždni. Každému dieťaťu alebo pacientovi je pridelený tím terapeutov. Na konci každého pobytu sa zaznamená aktuálny stav a porovná sa s nálezmi o prijatí. Potom sa uvedie odporúčanie opakovania terapeutického pobytu a prediskutuje sa domáci program: v prípade detí s rodičmi, v prípade dospelých s nimi osobne alebo ich príbuznými.

 Je cvičenie dôležité aj doma a do akej miery? Vidíte lepšie výsledky u detí, s ktorými rodičia trénujú doma?

Prof. Binder: Medzi jednotlivými terapeutickými pobytmi je nevyhnutná udržiavacia terapia, aby ste s ďalším pobytom nemuseli začať od nuly.

 

Za predpokladu, že v súčasnosti je v populácii niekoľko infikovaných tehotných žien … Mali by sme venovať pozornosť varovným signálom vývinu dieťaťa pred a po narodení?

Prof. Binder: Okrem hygienických opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre prevenciu pred COVID-19, neexistujú žiadne odlišné podmienky starostlivosti o deti. Zvyčajne sú deti prvýkrát vyšetrené z hľadiska motoriky a reakcií na prostredie týždeň po narodení. Ďalšie vyšetrenie sa zvyčajne uskutoční po 1. mesiaci života. Ďalšie kontroly by mali nasledovať v prvom roku života dieťaťa v 3., 6., 9. a 12. mesiaci. Tieto kontroly sa odporúčajú na sledovanie vývinu dieťaťa, nakoľko najsilnejší vývin mozgu prebieha v prvom roku života. Ďalšie kontroly je možné vykonávať v čoraz dlhších úsekoch: v 15., 18. a 24. mesiaci a potom každý rok.

Existujú takzvané míľniky týkajúce sa motoriky tela, motoriky rúk, kognitívnych a rečových schopností ako aj socializácie. Tieto vyšetrenia si vyžadujú veľké skúsenosti a mali by ich vykonávať skúsení pediatri, neuropediatri a terapeuti. Nie ako náhrada, ale ako orientačný sprievodca pre rodičov môže slúžiť tento prehľad míľnikov:

V 6. týždňoch: dieťa sa usmieva, 2 – 3 mesačné dieťa zdvihne hlavu z podložky pri ležaní, 4 – 8 mesačné dieťa sa otočí na brucho, neskôr tiež na chrbát, 6 – 9 mesačné dieťa dokáže voľne sedieť, 8 – 11 mesačné dieťa dokáže vyťahovať sa do stoja, 9 – 10 mesačné dieťa už vyslovuje jednoduché dvojslabičné slová ako tata a mama …

čítať viac