Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Iná logopédia

Logopédia v ADELI je vraj „iná“. Je to naozaj tak?    V nasledujúcich riadkoch Vám predstavíme skupinu viacerých príznakov, ktorých zlepšenie môžete hľadať aj u logopéda. Tiež objasníme výnimočnosť logopédie v ADELI.

Čo je vlastne logopédia?

Logopédia je vedný a terapeutický odbor. Vo všeobecnosti diagnostikuje a ponúka nápravu rôznych porúch medziľudskej komunikácie. Narušenia a oneskorenia môžu byť vrodené a  prejavovať sa od veku niekoľkých mesiacov dieťaťa. Prerušenie okysličovania mozgu dospelého človeka môže tiež viesť k strate komunikácie. Typický je „nezáujem“ o okolie, čiže nereagovanie na senzomotorické podnety, nenadväzovanie očného kontaktu, chýbajúca reč.

Pacienta po ťažkej dopravnej nehode kŕmi jeho mama dojčenskou výživou, ale keď sa má napiť, voda ho dusí. Mladá žena, ktorá pred časom precitla z bdelej kómy napína krčné svaly, ale z úst vyjde len tenká hláska. Podobné príznaky badať u chlapca v invalidnom vozíku, ktorý má však úplne inú diagnózu: detskú mozgovú obrnu.

Dokáže týmto pacientom ADELI pomôcť?

Hltanie napríklad, je rovnako ako reč produktom aktivít mozgu. Klinická logopédia preto nutne vychádza z vyšetrení ďalšími odbormi, skúmajúcimi mozog a nervovú sústavu: s neurológiou, ako aj otorinolaryngológiou (ušný a krčný lekár) a s foniatriou.

Následky ťažkých zranení rozoberieme neskôr. Začnime každodennou skúsenosťou z bežného života…

Poruchy v rečovom prejave, výslovnosti, ako aj narušené schopnosti zmyslového vnímania, koncentrácie, pamäte a učenia sa, to sú príznaky, ktoré sa vyskytujú v populácii bežne, vo všetkých vekových skupinách a ich rozsah je nenápadný, preto sa bohužiaľ nie včas skúma príčina.  S nárastom počtu detí s poruchami učenia sa odborníci častejšie zameriavajú na výskum vývoja reči v ranom detstve a príčiny spôsobujúce jeho narušenie či oneskorenie. Symptómy narušenia reči a nezrelej komunikácie súvisia so zrelosťou centrálnej nervovej sústavy a teda s narušeným senzomotorickým vnímaním. To ide ruka v ruke s oneskoreným psychickým a motorickým vývinom. Oneskorenie, resp. častý nerovnomerný vývin detí môže byť spôsobené komplikovaným tehotenstvom a pôrodom. Na druhej strane, pri starších deťoch, môžu stagnujúce komunikačné zručnosti sťažovať psychický vývoj a podieľať sa na poruchách správania. Oneskorený vývoj reči či poruchy reči u detí v každom prípade neradno podceňovať. Vyšetrenia iných špecialistov: neurológa, ORL a foniatra možno len odporúčať… Takisto sú zmeny reči, mimiky, ovísajúci kútik úst u dospelého dôvodom vyhľadať odborníka. Môžu totiž ohlasovať zmeny, ktoré sa práve dejú v mozgu.

Čo dokáže napraviť logopédia?

Logopédia má v moci (po odstránení vyvolávajúcej príčiny) naštartovať či skorigovať vývoj reči, napraviť poruchy pojmového myslenia, stratu vnútornej reči, vie pomôcť obnoviť schopnosť používať a pochopiť slová. Logopédia teda umožňuje zdokonaľovať dorozumievanie medzi ľuďmi v celej škále kvalít. Podmienkou úspechu je však správne navrhnutá terapia a usilovný tréning.

Logopédia v ADELI má svoje nezameniteľné špecifiká. Jednak je spojená s neurologickým pôvodom ochorení a metóda logopedickej terapie je vždy zvolená podľa závažnosti neurologickej diagnózy. Logopédia v ADELI tak predstavuje nepostrádateľnú súčasť neurorehabilitačnej liečby.

Symptómy, s ktorými sa stretávajú klinickí logopédi v ADELI sú často následkom dramatického boja pacienta o život. Ľudia po cievnych mozgových príhodách, poškodení chrbtice nehodou, stavy po ťažkých infekciách, stavy po dlhých oživovaniach, slabo až vôbec nekomunikujúci pacienti v bdelej kóme stoja pred výzvami naučiť sa základné funkčné zručnosti pre samostatný život: naučiť sa chodiť, hovoriť a jesť.  Okrem spomínaných neurologických porúch prijímame do ADELI aj pacientov s následkami genetických a endokrinologických ochorení, sklerózou multiplex, pacientov s rôznymi mierami autizmu, demenciou, pacientov po ťažkých medikamentóznych liečbach ako aj ľudí po liečbe drogovej závislosti. Okrem znehybnenia častí tela trpia pacienti často i znehybnením častí tváre, krku, jazyka, svalov úst. Motívom pacienta je túžba komunikovať a práve tu dokáže správne zvolená logopedická terapia zásadne zmeniť zdravotný stav…

Určenie terapie nasleduje až po „vypátraní“ príčin porušení…

Množstvo genetických syndrómov či detská mozgová obrna „bránia“ deťom spracovávať podnety z okolia a spomaľujú ich vývoj.  V ADELI sa ročne liečia stovky detí i dospelých s rôznymi druhmi poškodenia mozgu a nervového systému. Je teda prirodzené, že práve skúsenosti z praxe umožnili vytvoriť stimulačné programy, ktoré integrujú viaceré dielčie prístupy.

Tím špecializovaných logopedičiek, reprezentujúci spektrum problematík dokáže v rámci jedného centra promptne diagnostikovať a určiť terapiu pacientom s najrôznejšou kombináciou príznakov.

Častá príčina: cievna mozgová príhoda. Postihuje čoraz viac ľudí v produktívnom veku. Aké sú perspektívy?

Jej dôsledkom môže byť motorické postihnutie na pravej či ľavej polovice tela a vážna porucha reči. V rámci logopedickej intervencie sa zväčša určí terapia, ktorá zahŕňa obnovu tvorby reči, porozumenia, obnovu schopnosti písať, čítať či počítať.  „Logopedický dril“ sa intenzívne zameriava na kognitívnu stimuláciu,  pamäťové procesy a expresiu (pomenovávanie základných vecí a predmetov bežnej potreby, posilňovanie krátkodobej pamäte a pozornosti…) Pri obnove reči sú dôležití príbuzní, vďaka ktorým pacient potom dokáže robiť pokroky každý deň.

Zvlášť pacienti po závažných nehodách sú zúfalí z neschopnosti komunikovať…

Okrem nehybnosti sa vysporiadavajú s práve odstránenou tracheostómiou či PEG sondou a učia sa nielen rozprávať, ale aj jesť ústami. Trpezlivosť však ruže prináša a rôznymi druhmi stimulácii: oromotorického systému, vďaka orofaciálnej  a intraorálnej stimulácii (svalov tváre a úst), prostredníctvom stimulácie protektívnych reflexov hybnosti mäkkého podnebia,  termickej (tepelnej) a chuťovej stimulácii, sa tieto funkcie obnovujú.  Všetky snahy smerujú k cieľu: podporiť vnímanie, pohyblivosť a komunikáciu.

Dajú sa poznatky z liečby poškodenia mozgu u dospelých aplikovať u detí s detskou mozgovou obrnou?

Úplne iné sú prejavy neurogénneho ochorenia, detskej mozgovej obrny: Zvýšené svalové napätie všetkých štyroch končatín, ale i celého tela bráni tomu, aby pacient dokázal vysloviť jednotlivé hlásky, slabiky. Komunikácia býva od narodenia obmedzená aj pre neschopnosť cielene využívať gestá, mimiku či zafixovať svoj pohľad na predmet, človeka. Chýbajúca kontrola nad svalovou aktivitou tváre spôsobuje vytekanie slín, stále otvorené ústa nedokážu udržať a rozžuť potravu.

Na logopédii sa dá upraviť celá skupina problémov spojená s dorozumievaním i príjmom potravy. Nedá sa ani popísať, ako pozitívne pôsobí úspech na pacienta a jeho okolie. Posilnením schopnosti prijímať potravu benefituje celý organizmus. Vytúžená schopnosť vyjadriť svoje myšlienky a dorozumieť sa gestami, postupne slovami a krátkymi vetami rozvíja rozumové schopnosti, vedie pacienta k samostatnosti. Integruje sa do rodiny a spoločnosti na úplne novej úrovni.

Za 15 rokov intenzívnej praxe spojenej s výskumom sa v ADELI vyformovalo oddelenie LOGOPEA, výnimočné aj v európskom kontexte…

Na základe dlhoročných praktických skúseností pracuje v ADELI Medical Center v Piešťanoch 8-členný špičkový logopedický tím. Konzultujú navzájom výzvy súvisiace s rečou, porozumením, dýchaním, hltaním, prijímaním potravy, symptomatickými poruchami vrátane sluchového vnímania a používania sluchového aparátu.

Dôležité je zdôrazniť, že rodičia detí i príbuzní dospelých pacientov hrajú v terapii nezameniteľnú rolu. Ich spolupráca a snaha „naučiť sa rozumieť“ je podstatná pre napredovanie pacienta.

Logopea, logopedické oddelenie ADELI Medical Center pôsobí pre pacientov na neurorehabilitačných pobytoch, ale aj ambulantne.

Dr. Adelaida Fábianová, odborný garant logopedického oddelenia a medicínska riaditeľka ADELI Medical Center hovorí za všetkých takmer 200 zdravotníkov:

„Našu prácu považujeme za poslanie. Radujeme sa i z tých najmenších úspechov pacientov, ktorých odhodlanosť a sila zápasiť s neľahkým osudom nás posúva vpred, dáva nádej a učí trpezlivosti v tieni pokory.“

Ak Vás konkrétnejšie zaujímajú príbehy našich pacientov, kliknite sem

www.adelicenter.com

čítať viac